WowbitWowoo là một hệ sinh thái ảo, bao gồm Wowoo Platform là dịch vụ cốt lõi, Wowoo Tokens là tài sản tiền mã hóa độc quyền hỗ trợ hệ sinh thái và Hệ thống Wowoo làm cơ sở hạ tầng máy tính. Nền tảng Wowoo là một nền tảng dịch vụ ảo, được thiết kế để tạo ra giá trị hướng tới nội dung truyền cảm hứng. Wowers và Wowees của nền tảng có thể thể hiện lòng biết ơn của họ dưới dạng tài sản mã hóa là Token Wowoo.

Chi tiết: https://wowoonet.com/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market